Mikä on perheneuvola?

with 2 kommenttia

Perheneuvola on niin hieno kunnallinen palvelu lapsiperheille, että halusimme nostaa sen esiin blogissamme. Molemmilla meillä Heidin kanssa on paljon kokemusta perheneuvolassa työskentelystä, toki kokemuksemme painottuu pääkaupunkiseudulle, joten voi olla, että muissa kunnissa on joitakin eriäväisyyksiä perheneuvolan palveluissa. Kuulemme niistä mielellämme, joten kommentoi, jos koet tekstissä olevan korjattavaa kuntasi kohdalla!

On paljon ihmisiä, jopa pienten lasten vanhempia, jotka eivät tiedä mikä perheneuvola on. Sitten on niitä, jotka ovat kuulleet perheneuvolasta, joille on ehkä suositeltukin yhteydenottoa, mutta jotka jännittävät perheneuvolaan menoa. Toivottavasti tämä kirjoitus selventää, mikä perheneuvola oikein on ja milloin sinne kannattaa olla yhteydessä.

perheneuvola

Mikä on perheneuvola?

Jokaisen kunnan on tarjottava asukkailleen  kasvatus- ja perheneuvontaa. Yleensä tämä tapahtuu perheneuvoloissa. Tämä maksuton palvelu on suunnattu 0-17 -vuotiaiden lasten perheille.

Perheneuvolassa työskentelee useimmiten psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Usein myös lastenpsykiatria voi konsultoida tarvittaessa perheen asioissa. Perheneuvolan työntekijät ovat hyvin kouluttautuneita. Pohjakoulutuksensa lisäksi työntekijät opiskelevat jatkuvasti lisää erilaisia lapsen kehitykseen ja perhe-elämään liittyviä ilmiöitä.

Erityisosaamista työntekijöillä on esimerkiksi traumoihin, parisuhteeseen, kiintymyssuhteeseen, ahdistus- ja pelko-oireisiin ja perheterapiaan. Monet ovat kouluttautuneet jopa psykoterapeuteiksi. Peruskaurana kaikkien työntekijöiden osaamista on vanhemmuuden ja perhe-elämän erilaiset kysymykset ja lapsen kehityksen tukeminen.

Paljon osaamista ja ammattitaitoa perheneuvoloista siis löytyy. Ainakin Helsingissä työtä tehdään myös työparina niin, että usein psykologi ja sosiaalityöntekijä ovat mukana tapaamisella. Tämä mahdollistaa sen, että perhe saa käyttöönsä kattavan ammattitaidon tukemaan perheen monimuotoisissa kysymyksissä.

Milloin ottaa yhteyttä?

Ei ole niin pientä asiaa, etteikö kannattaisi ottaa yhteyttä perheneuvolaan. Ajanvaraus- ja neuvontapuhelimeen vastaa aina työntekijä, joten saat soittaessasi aina joko ensimmäisen tapaamisajan, neuvoja kotiin tai ohjauksen toiseen, perheen tilanteeseen paremmin sopivaan palveluun.

On aina parempi ottaa yhteyttä silloin, kun tilanne ei ole vielä kärjistynyt, koska silloin usein päästään nopeastikin auttamaan ja kääntämään suuntaa myönteiseen. Myös on syytä ottaa huomioon valitettava tosiasia, että perheneuvolapalveluita joutuu usein jonkin aikaa jonottamaan. Tämänkin vuoksi yhteydenotto kannattaa tehdä mahdollisimman pian, kun jokin asia mietityttää perheen tilanteessa.

Perheneuvolaan voi olla yhteydessä, kun pohtii omaa vanhemmuutta ja kasvatuskeinoja ja lapsen kehityksen tukemista. Kuten sanottu, ei tarvitse olla suuria ongelmia ottaakseen yhteyttä ulkopuoliseen tahoon. Ennakointi on aina hedelmällisempää!

Esimerkiksi sinua voi mietityttää lapsen koulun aloitus, lapsen nopeasti kiihtyvä temperamentti, tai lapsen ujous.

Yleisimpiä syitä perheneuvolaan hakeutumisessa on lapsen tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyvät pulmat, vanhemman jaksaminen ja kysymykset toimiviin kasvatuskeinoihin liittyen.

perheneuvola
Perheneuvola pitää perheiden hyvinvoinnista huolta!

Mitä perheneuvolassa tehdään?

Tapaamiset perheneuvolassa tähtäävät aina siihen, että perheessä voidaan mahdollisimman hyvin. Se, miten tämä mahdollistuu ja miten sitä lähdetään tavoittelemaan, riippuu aina perheen tilanteesta ja toiveista ja mietitään yksilöllisesti.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla perheneuvolassa arvioidaan perheen tilanne ja tuen tarve. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että perhe kertoo tilanteestaan omin sanoin ja esittää toiveensa sille, mihin toivoisivat muutosta. Työntekijät kyselevät perheen vaiheista saadakseen parempaa kuvaa kokonaisuudesta. Usein jo ensimmäisellä kerralla yritetään miettiä yhdessä, miten voitaisiin ottaa ensimmäisiä askelia kohti muutosta.

Tilanteen kartoittaminen voi vaatia useamman tapaamiskerran. Voi siis olla, ettei työntekijät heti pysty suosittelemaan perheelle jatkoa vaan haluavat tavata perhettä useamman kerran, ennen kuin laativat suunnitelman jatkosta. Joskus tämä voi tuntua perheestä turhauttavalta. On kuitenkin hyvä pysähtyä miettimään tarkasti, mitä hoidetaan, ennen kuin aletaan hommiin!

Jos perheneuvolassa on enemmän asiakkaita, kuin mitä työntekijät pystyvät ottamaan vastaan, joutuu perhe jonottamaan tapaamisten aloittamista. Jonotusajalla vanhemmat voivat jo kokeilla esimerkiksi puhelimessa tai alkuarviossa saamiaan vinkkejä.  Jos perheen tilanne muuttuu jonotusajalla, siitä kannattaa ilmoittaa perheneuvolaan, jotta työntekijät ovat aina ajan tasalla perheen tilanteesta.

Varsinainen työskentely perheneuvolassa, eli tapaamiset, jotka johtavat yhdessä asetettuisiin tavoitteisiin, voi tapahtua monella tavalla. Perheneuvolassa voidaan tavata vanhempia, koko perhettä, lasta yksin tai perheenjäseniä eri kokoonpanoissa. Se, kuka tulee milloinkin tapaamiselle sovitaan yhdessä niin, että se tuntuu kaikista mielekkäältä.

Tapaamisia voi sopia myös kotiin tai päiväkotiin/kouluun, jos se tuntuu hyödylliseltä. Yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa on usein järkevää etenkin silloin, kun lapsen pulmat liittyvät esimerkiksi pelkästään päiväkotipäivään.

Perheen kanssa voidaan sopia erilaisista tutkimus- ja hoitojaksoista. Esimerkiksi psykologin tutkimuksella voidaan tutkia, mitä tukimuotoja lapsi tarvitsee. Perhetapaamisten avulla voidaan arvioida, millainen hoitomuoto perhettä auttaisi eniten. Tutkimus- ja arviointivaiheen jälkeen voidaan sopia esimerkiksi 10 kerran perhetapaamiset, jolla keskitytään sisarusten välisiin riitoihin. Tai 5 kertaa vanhemmille, joissa mietitään, miten lapsen vuoroviikkoasumista voidaan tukea parhaiten. Lapselle voidaan esimerkiksi sopia omia tapaamisia koulukiusaamisen purkamiseen ja vanhemmille omia tapaamisia, joilla käydään läpi, miten he voivat tukea lasta ja vaikuttaa siihen, että koulukiusaaminen varmasti loppuu.

Perheneuvolassa järjestetään myös erilaisia ryhmämuotoisia hoitoja (mm. kasvatuskeinoihin, lapsen tunnetaitoihin, murrosikään, uhmaikään liittyen), johon voi maksutta osallistua.

Koska perheiden tilanteet ovat monimuotoisia, myös arviointi- ja hoitojaksoja voi olla lukemattomia erilaisia ja niistä sovitaan yhdessä perheen kanssa. 

perheneuvola
Perheneuvola auttaa selkeyttämään omia vanhemmuuteen liittyviä ajatuksia ja tunteita

Yleisiä ongelmakohtia perheneuvolassa

Joskus perheitä turhauttaa se, ettei heille tarjota sitä, mitä he ovat tulleet perheneuvolasta hakemaan.

On hyvä tuoda omat toiveet selkeästi esiin työntekijöille. Kuitenkin on hyvä muistaa, että perheneuvolatyöntekijöillä on oma vankka kokemuksensa perheiden kanssa työskentelystä ja heidän suosituksensa perustuvat (ainakin useimmiten!) hyvin perusteltuihin näkemyksiin ja kokemuksiin siitä, miten eri tilanteissa on hyvä edetä ja millaiset työmuodot missäkin tilanteissa on koettu toimivimmiksi.

Ihmisiä työntekijätkin tietenkin ovat ja jokainen perhe tuntee oman tilanteensa parhaiten. Hedelmällisimpiä tapaamiset ovat silloin, kun voidaan aina välillä yhdessä pysähtyä miettimään avoimesti onko tapaamisista ollut perheelle hyötyä ja mitä olisi hyvä muuttaa ja kokeilla. Suunnitelmia voi aina yhdessä muuttaa. On kaikkien etu, että tapaamiset hyödyttävät perhettä!

Joskus yhteydenottoa estää vanhempien pelot viranomaisia kohtaan.

On hyvä tietää, että työntekijöillä on salassapitovelvollisuus kaikissa keskusteluissa. On kuitenkin tilanteita, jolloin lapsen voinnista syntyy niin suuri huoli, että työntekijän on lain mukaan otettava yhteyttä poliisiin tai lastensuojeluun. Kuitenkin tällaisissa harvinaisissa tapauksissa perheen tilanne on jo ehtinyt niin solmuun, että he myös oikeasti tarvitsevat vankkaa tukea päästäkseen eteenpäin.

Mikäli ajatellaan, että perhe hyötyisi lastensuojelun tukimuodoista, siitä kerrotaan aina perheelle. Oman kokemukseni mukaan ei kannata pelätä sitä, että viranomaiset tekevät yhteistyötä keskenään. Tällöinkin tehdyn työn keskiössä on se, miten perhe voisi mahdollisimman hyvin.

Miksi lasta ei hoideta yksin? 

Tämä kysymys on ehkä yleisin tyytymättömyyden syy, mihin törmää perheneuvolatyössä ja haluan vähän valaista asiaa. Vanhemmat voivat toivoa, että lapsi saisi omia tapaamisia perheneuvolasta ja sen sijaan suositellaan vanhempien tapaamisia tai perhetapaamisia.

Perheneuvolassa ajatellaan voimakkaasti niin, että vanhemmat ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita. Ajatellaan myös, että kaikista parhaiten lasta voi tukea melkein missä tahansa pulmassa niin, että tuki tapahtuu arjen tilanteissa lapselle tärkeimpien ja turvallisimpien aikuisten kautta. Tämän vuoksi perheneuvolan tapaamisilla panostetaan paljon vanhempien valmennukseen, jotta heillä olisi tarvittavat työkalut ja menetelmät käytössään joka päivä lapsen arjessa.

Tämä ei poissulje sitä, ettei lapsi voisi saada tukea myös ammattilaisilta. Paras yhdistelmä lapsen voinnin kannalta on se, että hänen kaikissa elinympäristöissään osataan ottaa huomioon hänen erityistarpeensa, mitä se kenelläkin lapsella milloinkin tarkoittaa.

On myös otettava huomioon, että hyvinvoiva lapsi tarvitsee hyvinvoivan elinympäristön. Tämän vuoksi huomio kohdistuu aina ensin esimerkiksi vanhemman vointiin ja parisuhteen toimivuuteen, jotta lapsen pääasiallinen elinympäristö kotona olisi mahdollisimman hyvinvoiva. Kun vanhempi voi hyvin, hän jaksaa myös ponnistella arjessa opettaakseen lapselle esimerkiksi tunnesäätelyä tilanteissa, joissa lapsi yleensä raivostuu ja lyö muita.

Miten valmistella lapsi perheneuvolakäynnille?

Lapselle kannattaa aina kertoa etukäteen perheneuvolakäynnistä. Lapsen luonteesta riippuen 1-2 päivää etukäteen riittää hyvin. Lapselle kannattaa kertoa lyhyesti minne ollaan menossa ja miksi. Jos asia herättää lapsessa kysymyksiä, niihin on toki myös hyvä vastata.

 

Lapselle voi kertoa esimerkiksi näin:

”Huomenna me olemme menossa yhdessä perheneuvolaan. Se on sellainen paikka, johon perheet menevät hakemaan apua silloin, kun on jokin perheeseen liittyvä huoli. Olet varmaan huomannut, että meillä on ollut aika paljon huolia sen jälkeen kun äiti ja isä erosi. Haluan, että voimme jutella eroon liittyvistä tunteista ja ajatuksista myös jonkun muun kanssa. Perheneuvolassa on työntekijöitä, jotka kuuntelevat ja auttavat meitä. Siellä voi jutella, mutta voit myös esimerkiksi kuunnella, leikkiä tai piirtää tapaamisen aikana. Saat itse päättää kuinka paljon haluat jutella siellä.”

perheneuvola
Lapsi kannattaa valmistella ensimmäistä käyntiä varten.
Toivottavasti tämä kirjoitus selvensi perheneuvolan toimintaa ja rohkaisee sinua ottamaan tarvittaessa yhteyttä!
Mitä ajatuksia teksti herätti sinussa? Jos ajattelet kirjoituksesta olevan hyötyä muillekin, jaa sitä eteenpäin! FamilyBoostia voi seurata myös Facebookissa. Mukavaa, kun löysit seuraamme!
Kerro kaverille:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Follow Julia Pöyhönen:

Julia Pöyhönen on perheiden kanssa työskentelyyn erikoistunut psykologi.

Latest posts from

2 Kommenttia

  1. Psykologi Heidi Livingston
    |

    Kiitos kommentista! Tuo on hyvä huomio. Ehkä joissakin kunnissa onkin hyviä kokemuksia tiiviimmästä yhteistyöstä varhaiskasvatuksen ja perheneuvolan välillä, niistä olisi mukava kuulla lisää!

  2. Nnnaa
    |

    Olisi mahtavaa jos tulevaisuudessa nämä palvelut olisivat kiinteämmässä yhteydessä varhaiskasvatuksen kanssa. Olen varhaiskasvatuksenopettaja opiskelija ja tämä lisäsi ymmärrystäni perheneuvolan tarjoamista palveluista! Kiitos jutusta !

Kommentoi

css.php